witamy

O wsi

Bydłowa – wieś położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie staszowskim, w gminie Oleśnica nad brzegiem rzeki Wschodniej będącej dopływem Czarnej Staszowskiej wpadającej do Wisły. Jej współrzędne to 50°28'N 21°07'E
Według fizyczno-geograficznego podziału Polski gmina Oleśnica leży całkowicie w granicach mezoregionu Niecki Połanieckiej będącego częścią Niecki Nidziańskiej (fragment Wyżyny Środkowomałopolskiej). Najniższy punkt w gminie Oleśnica znajduje się właśnie w Bydłowej i wynosi około 170 m n.p.m. (w dolinie Wschodniej).
Bydłowa posiada własny oddział Straży Pożarnej. Jak każda wioska polska, Bydłowa kurczy się. Dziś liczy ok. 80 osób.
Pod względem klimatycznym, teren gminy Oleśnica położony jest w regionie nizinnym podkarpackim. Obszar ten cechuje się cieplejszym klimatem o mniejszych opadach niż na terenach sąsiednich. Podstawowe elementy klimatu, ustalone na podstawie wieloletnich obserwacji, kształtują się następująco:

- opad roczny 550 do 600 mm,
- średnia roczna temperatura 7,5 do 8,0oC,
- czas zalegania pokrywy śnieżnej 70 do 100 dni.

Lato trwa średnio 90 do 100 dni, a okres wegetacyjny 200 do 210 dni (od 1.IV do 4.XI). Pierwsze przymrozki pojawiają się średnio 1.X a ostatnie 13.V.
Cała gmina charakteryzuje się bardzo niską lesistością w skali kraju. Jednak to w Bydłowej powierzchnia terenów leśnych jest największa w gminie i wynosi 67,81 ha (gdzie obszar sołectwa obejmuje 284,88 ha). Wśród siedlisk dominuje bór świeży, bór mieszany świeży oraz bór wilgotny i ols. W lasach przeważającym gatunkiem jest sosna, a towarzyszy jej najczęściej brzoza (z domieszką dębu, olchy i topoli). Dnom dolin i obniżeń towarzyszą skupiska olsów. Dna dolin odwadnianych oraz podmokłych obniżeń zajęte są pod trwałe użytki zielone, którym towarzyszą ciągi siedlisk olsowych (z dominacją olchy i brzozy a także w mniejszym stopniu sosny, wierzby i topoli) lub boru wilgotnego.
Najcenniejszą przyrodniczo częścią gminy jest dolina rzeki Wschodniej wraz z jej dopływami i kompleks stawów hodowlanych usytuowanych niedaleko Bydłowej (ostoje ptactwa wodno-błotnego). Znajdują się tutaj zbiorowiska łąkowe i torfowiskowe z wieloma rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin.Wyświetl większą mapę